اعتیاد از دیدی دیگر

31 تیر 1398
نویسنده:  

اعتیادازگذشته تاکنون دچارتغییرات زیادی شده است. قبلا ازاین واژه فقط درمواردی به کارمی رفت که فردی وابسته به موادمخدرمی شد. به تدریج موارددیگری هم به این کلمه اضافه شدمثل اعتیادرفتاری، اعتیادبه فضای مجازی، اعتیادجنسی که البته اعتیادجنسی زیرمجموعه ای ازاعتیادرفتاری است. همچنین اعتیاد به بازی های کامپیوتری نیزبه جمع این لیست اضافه شده است. نوع دیگری هم به عنوان اعتیاد در نظر گرفته شده به نام اعتیادبه قمار.

اینکه این تفکرازکجابه سراغ بشرآمد ، برمی گردد به اعتقادی که عده ای رایج کردند مبنی بر اینکه این رفتارها اعتیادآورنیستندوبنابراین کم خطرهستند ومی شودخوشحال بودومعتادنبود. البته ازسویی دیگرکسانی هم بودندکه به مخاطرات این اعمال اشاره می کردندومی گفتندترک آنهادشوارتر است وحتی ازاعتیادهای شیمیایی هم خطرناک ترند.

 

هم اکنون می توان به یک تعریف مشترک رسیدکه همه مواردراتحت پوشش دهد.امروزه این تعریف پسندیده تراست :

(هرنوع وابستگی به یک محرک ودرگیرشدن باآن، به طوریکه باوجودی که می دانیم اثرات نامطلوب زیادی داردولی برای ذهن ماخوشاینداست ووقتی هربارآن را تجربه می کنیم رغبت درونی مابرای تکرارآن همچنان ادامه دارد.)

 

علل مصرف موادمخدر:

کنجکاوی یکی از عواملی است که انسان رابه سمت تجربه می برد. دراین میان آدم های باهوش به دلیل اعتمادبه نفس بیش ازحدوکنجکاوی شان به سمت مواد مخدرروی می آورند.ازجمله دلایل دیگرفشارهمسالان دردوره نوجوانی است.طبق نظراستنلی هال دوره نوجوانی دوره طوفان وفشاراست.این دوره خطرناک ترین دوران زندگی ازنظرشروع به مصرف موادمی باشد.همچنین گفته شده که در60 درصدمصرف موارد،اولین مصرف به دنبال تعارف دوستان رخ داده.مصرف کنندگان مواد، برای گرفتن تاییدرفتارخودازدوستان سعی می کنند آنان راواداربه همراهی باخودنمایند.سومین دلیل قابل توجه دراین امرالگوبرداریازوالدین است.متاسفانه  خانواده هایی  هستندکه چه مادرچه پدردرحضورفرزندخوداقدام به مصرف موادمی کنندکه این خودباعث به وجود آمدن یک الگوی مثبت برای کودک می گردد.گاهی نیزافرادبرای فرارازافسردگی موقت روی به مصرف موادمی آورند. احساس تنهایی کردن واضطراب داشتن و به ترس هاونگرانی های زیادی مبتلابودن، احساس نیازبه کامل بودن، احساس محبوب نبودن، واحساس غصه داشتن باعث می شودفردتمایل به موادرادرخودش پرورش دهد.همچنین وجوداختلالات شخصیت درفرداوراناخواسته به سمت مصرف موادسوق می دهد.بوردرلاین بودن یاهمان داشتن اختلال شخصیت مرزی، پارانوییدبودن، داشتن اختلال شخصیت ضداجتماعی، واختلال شخصیت نمایشی ازجمله اختلالات مهم شخصیت هستندکه باعث می شوندفردبه سمت موادبرود. یکی دیگرازدلایل مهم دیگر دراین حوزه نگرش مثبت به مصرف مواداست.به گونه ای که، افرادی که نگرش هاوباورهای مثبت و یاحتی خنثی به موادمخدردارند، احتمال مصرف واعتیادشان نسبت به کسانی که نگرش های منفی دارند، بیشتراست.این نگرش های مثبت معمولا عبارتنداز : کسب بزرگی وتشخص وکسب آرامش روانی. محل سکونت هم یک دلیل بسیارمهم درمبتلاشدن و به سمت موادمخدررفتن است. چراکه محله های خطرناک  ودارای آشفتگی وحاشیه نشینی باعث می شودکه فردخودبه خودگرایش به موادداشته باشد.همچنین سهل لوصول بودن موادباعث می شودکه‍به تعدادمصرف کنندگان آن افزوده شود.یکی ازدلایل مهم دیگردراین امرهوش هیجانی است.براساس تعریف گلمن، هوش هیجانی یعنی توانایی هایی ماننداینکه فردبتواندانگیزه خودراحفظ کرده ودرمقابل ناملایمات پایداری کند ، تکانه های خودراکنترل کندوکامیابی رابه تعویق بیندازد، حالات روحی خودراتنظیم کندونگذاردکه پریشانی خاطرقدرت تفکراوراخدشه دارسازدو بادیگران همدلی نماید.به نظرمی رسدافراددارای سوءمصرف مواد درمولفه های تشکیل دهنده هوش هیجانی دارای اشکالات اساسی باشند،آنهادرشناخت عواطف شخصی ناتوانند.آنها باعدم شناخت صحیح ازعواطف واحساسات خویش توانایی اتخاذرفتارهای منطقی ومبتنی برواقعیت راازدست می دهند.ازسوی دیگراین افراددربه کار بردن درست هیجان هانیزمشکل دارند.این افرادبه خاطرفقدان توانایی خویشتن داری عاطفی به هنگام وسوسه موادبه راحتی تسلیم آن می شوند.

طبقات اصلی روان گردان ها : 

توهم زاها شامل ال اس دی، ماری جوانا، مسکالین و فنی سیکلیدین. محرک هاشامل کوکایئن، نیکوتین، آمفتامین  واکستازی می باشد.کندسازهاشامل الکل، موادشبه افیونی(مورفین، هرویئن، متادون، کدیئن )،و باربیتورات هامی باشندکه سه دسته بزرگ از داروهای روان گردان هستند.ازبین این مواداکستازی، که به نام های اکس پارتی، دیسکودنس ، دیسکوبیسکویئت ، رقص اکس هم شناخته می شود .این ماده اولین باردرسال 1914توسط آلمان تولیدوروانه بازارمصرف گردید.ابتداازآن به عنوان سرکوب کننده اشتیاق( برای مصرف داروها ) درجلسات روانکاوی وروان درمانی بیماران روانی استفاده می شد. امروزه به علت توانایی این ترکیب دارویی برای ایجاداحساس پیوستگی بین فردی و هیجان حرکتی که همراه بارقصیدن همراه باشد، آن راتبدیل به داروی ایده ال مهمانی دربین جوانان درپارتی هاومجالس کرده است وبه خاطرمسمومیت عصبی که می تواندایجادکند در طبقه اول ازداروهای سوءمصرف قرارگرفته است.ازبین موادتوهم زا ال اس دی نامی است آشناکه به اشکال مختلف مانندقرص نقره ای  خاکستری، پودرسفیدرنگ، کپسول، ومایع صاف وروشن وبدون رنگ وبو یافت می شود. تحمل به این داروهاخیلی سریع و پس از 3 الی 4روزمصرف مستمر پدیدمی آید.اگرچه وابستگی جسمانی نسبت به این موادبه وجود نمی آیدوباقطع مصرف آنهاعلائم ترک دیده نمی شود، اماوابستگی روانی ایجاد می شود.ال اس دی اولین دارویی است که درگروه توهم زاهاقرارگرفت.ازدسته کندسازهاهم به الکل اشاره ای خواهیم داشت.کسی که الکل مصرف می کند، به مروربه آن وابستگی پیداکرده وازانجایی که الکل حاوی کربوهیدرات هابوده وفاقدویتامین هاخصوصا( بی 1) است، شخص مصرف کننده به تدریج دچارکمبودتیامین یاهمان( بی 1)خواهدشد. درمغزهم برای سوزاندن گلوکز تیامین به شدت به صورت دائم موردنیازاست.کمبودطولانی مدت تیامین باعث ازبین رفتن وکوچک شدن نورون هادرمغزمی شوددراین مرحله است که شخص نشانه هایی ازخودبروزمی دهدکه شبیه کسانی است که قشرپش پیشانی شان آسیب دیده. این نشانه هاعبارتندازبی تفاوتی ویادزدودگی پیش گستروپس گستر.

اماسردرگمی حافظه ناآشکار بهتری دارند، این  دان معناست که مطالب اصلی را فراموش می کنندولی حواشی مطالب به خوبی یادشان میماند. استدلال کردن درموردخاطرات خودشان مشکل دارندوترتیب رویدادهای زندگی شان رانمی توانندتوضیح دهند. حتی درباره رویدادهای اصلی زندگی مثل جشن عروسی خودشان افسانه بافی می کنند.بدین معنا که داستان هایی غیرواقعی راوسط جریان اصلی تعریف می نمایند.به این بیماری سندروم کورساکوف می گویند.

 

اعتیاد جنسی :

دراینجامی خواهیم به صورت اجمالی وکوتاه درباره اعتیادجنسی صحبت کنیم.دردی اس ام 5 ، نشانه های اعتیادجنسی به شرح زیرآمده است :

1- رفتارخارج ازکنترل

2- پیامدهای قانونی، طبی، وبین فردی نامطلوب وشدیدرفتارجنسی

3- دنبال کردن رفتارمداوم جنسی پرخطریارفتارهای خودتخریبی

4- کوشش های مکرربرای متوقف کردن رفتارجنسی

5- وسواس فکری وتخیلات جنسی به عنوان مکانیسم مدارای اولیه

6- نیازبرای حجم فزاینده ای ازفعالیت های جنسی

7- تغییرات خلقی شدیددرارتباط بافعالیت جنسی مثل افسردگی وشنگولی

8- صرف زمان غیرعادی برای دستیابی به رابطه جنسی، شهوت انگیزبودن یارهایی ازتجربه جنسی

9- تداخل رفتارجنسی بافعالیت های اجتماعی، شغلی یاتفریحی

تشخیص به این صورت است که معتادین جنسی نمی توانندتکانه های جنسی خودراکنترل کنندواین تکانه هاطیف کاملی ازرفتارها یاتخیلات جنسی رادربرمی گیرد. سرانجام نیازبه فعالیت جنسی افزایش می یابدومیل مداوم به رابطه جنسی به صورت تنهاانگیزه رفتارفرددرمی آید.پارافیلیاهاواجدالگوهای رفتاری هستند که اغلب دراعتیادجنسی دیده می شود. ویژگی اصلی پارافیلی هاعبارتنداز: رفتاریامیل شدیدوعودکننده جنسی ازقبیل نمایشگری، یادگارخواهی، آزارگری، آزارخواهی، مبدل پوشی، تماشاگری جنسی، وبچه بازی.

این ها اغلب منجربه مشکلات قانونی می شوند.ولی اعتیادجنسی ممکن است علاوه برپارافیلیاهاشامل رفتارهایی نظیرمقاربت و خودارضایی باشد.

درمان ها :

درمان هابه صورت گروه های خودیاری که مبتنی برمفهوم12مرحله ای درالکلی های گمنام است به طورموفقیت آمیزی در معتادین جنسی به کارگرفته شده است.روش های روان درمانی بینش گرابه این بیماران کمک می کندتاپویایی الگوهای رفتاری خودرادریابند. روان درمانی حمایتی می تواندبه ترمیم صدمات شغلی، اجتماعی و بین فردی که روی داده کمک کند. درمان های شناختی رفتاری بیمارراکمک می کندتاحالت های ملالت باری راکه زمینه سازبرون سازی جنسی است شناسایی کند. درمان های زناشویی یازوج درمانی به بیمارکمک می کندتاعزت نفسش راکه تازمان شروع برنامه درمانی به شدت تخریب شده است بازیابد. همچنین روان درمانی ممکن است دردرمان هرگونه اختلال روانی همراه مفیدباشد. همچنین دارودرمانی هم به عنوان یک مکمل درمان توسط متخصص مورداستفاده بیمارقرارمی گیرد. دربین این داروهامهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین دربرخی ازافرادمیل جنسی راکاهش می دهد که ازاین عارضه جانبی استفاده درمانی به عمل می آید. خودارضایی وسواسی نمونه ای ازالگوهای رفتاری که ممکن است بااین داروبهبودیابد. مدروکسی پروژسترون استات، میل جنسی رادربرخی مردان کاهش می دهد وشخص راقادرمی سازدتاکنترل بیشتری روی رفتارجنسی اعتیادی اش داشته باشد.

 

 

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن